News

Jak získá cizinec trvalý pobyt v ČR

Získání trvalého pobytu není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ve skutečnosti je to poněkud komplikované a jeho získání vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Vlastnit ho ovšem přináší spoustu výhod.

Prostě a jednoduše, společné s trvalým pobytem získáte skoro stejná práva a povinnosti jako občan ČR. Budete mít například nárok na dávky sociální podpory a právo mít veřejné zdravotní pojištění.

Vlastnictví trvalého pobytu vám však nepřiděluje právo jít volit. Ovlivnit parlament, hlavu státu či zastupitelstva mohou jen občané. Ale právě cizinec s trvalým pobytem již může získat státní občanství ČR.

Podmínky získání trvalého pobytu

Trvalý pobyt pro cizince bude vydán, pokud bude splněna alespoň jedna z podmínek níže. Tyto podmínky platí jak pro cizince z některého z členských států EU, tak pro občany třetího státu (nečlenského státu EU).

 1. Musí pět let nepřetržitě pobývat na území ČR. Samozřejmě může vycestovat, ale nesmí být pryč déle jak šest měsíců.
 2. Musí být rodinným příslušníkem člověka, který už na území ČR trvalý pobyt má. V tomto případě stačí jen dva roky nepřetržitého pobytu a v rodinném vztahu musíte být déle než jeden rok.

Podání žádosti

Vyplněná žádost o trvalý pobyt se podává na pracovišti Ministerstva vnitra ČR nebo, v některých případech, i na zastupitelském úřadě. Žádost musí být podána osobně. Za podání přihlášky k trvalému pobytu hradí občané třetích zemí 2 500 Kč.

K žádosti je potřeba doložit:

 1. Cestovní doklad nebo doklad totožnosti (je třeba doložit originál dokladu)
 2. Doklad, který potvrdí splnění podmínky nepřetržitého pobytu
 3. Dvě fotografie
 4. Doklad o zajištění ubytování (jde o nájemní smlouvu či doklad o vlastnictví domu/bytu)

Cizinci ze třetích zemí ovšem navíc dokládají ještě:

 1. Doklad o zajištění prostředků k pobytu (cizinec musí prokázat, že má trvalý příjem a že součet všech příjmů v jeho rodině není nižší než součet částek životních minim; jde tedy například o daňová přiznání)
 2. Doklad o zkoušce z českého jazyka (na úrovni A1)
 3. V některých případech si Ministerstvo vyžádá i doklad podobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

Rozhodnutí o vydání povolení

O tom, zda bude cizinci povolení k trvalému pobytu vydáno či ne, rozhoduje Ministerstvo vnitra, které žádosti přezkoumává. Pokud bude žádost splňovat všechny náležitosti, bude cizinci vydán průkaz o povolení k trvalému pobytu. Průkaz má platnost deset let a dá se znovu obnovit.

Pokud nebyla splněna některá z požadovaných podmínek, může být žádost i zamítnuta. Nejčastěji to bývá proto, že cizinec nemá čistý trestní rejstřík, je evidován jako nežádoucí osoba, doložil padělané doklady či v řízení lhal. Při zamítnutí se lze bránit podáním odvolání do patnácti dnů.

Zpětně ovšem může dojít i ke zrušení trvalého pobytu cizince. To se stane, pokud:

 1. Byl spáchán trestný čin, za nějž je cizinec odsouzen k trestu odnětí svobody převyšující tři roky
 2. Cizinec ve své žádost i o udělení trvalého pobytu uvedl nepravdivé informace, předložil padělané doklady
 3. Cizinec sám o zrušení požádá

Vyřízení trvalého pobytu pro cizince obecně je velmi složitá záležitost proto, pokud toto řešíte, je dobré se obrátit např. na agenturu IRS Czech, která vám s tím pomůže. Zajistí vám potřebné dokumenty a vše potřebné zajistí. Takový způsob vyřízení vám ušetří spoustu času i psychického zdraví.